keskiviikko 4. syyskuuta 2013

SALOMETSO-hanke päättyi - METSO-ohjelma jatkuu

Salon alueella toiminut SALOMETSO-hanke on päättynyt 31. maaliskuuta 2013. Hankkeen loppuraportti ja kooste hankkeen aikana ilmestyneistä luonnonsuojeluaiheisista lehtijutuista  on luettavissa Salon kaupungin internet-sivulla.
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan 2008-2020 eli METSO-ohjelmaan voi jatkossakin tarjota omistamiaan metsäkohteita. Ohjelmasta kiinnostuneiden maanomistajien kannattaa ottaa yhteyttä suoraan Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöviraston METSO-vastaavaan tai Suomen Metsäkeskuksen alueelliseen METSO-vastaavaan. Myös alueen metsänhoitoyhdistyksiltä ja Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiriltä voi kysyä neuvoa asian edistämiseksi. V-S luonnonsuojelupiiri myös tarjoaa maksutonta luontoarvojen kartoitusta metsänomistajille.
METSO-ohjelmasta voi lukea ajankohtaista tietoa Metsonpolulta ja Facebookista 1001 tapaa tykätä metsästä -sivustolta.SALOMETSO-hanke onnistui tavoitteissaan

Metsänomistajien keskuudessa METSO-ohjelman suosio jatkuu vahvana ja myös Salon seudulla luonnonsuojelualueiden verkostoa on viime vuosina parannettu ohjelman tarjoamien suojeluvaihtoehtojen avulla. SALOMETSO-hankkeessa mukana olleiden maanomistajien tarjoamista kohteista oli maaliskuun loppuun mennessä tehty rauhoituspäätös yhteensä yhdeksälle kohteelle. Suojeltujen metsäalueiden yhteispinta-alaksi tuli noin 42 ha. Niiden lisäksi hankkeen neuvonnassa mukana olleita kohteita on hankkeen päättymisen jälkeen suojeltu lisää 60-70 hehtaaria ja osalla kohteista tarjouksen tekeminen on käynnissä.

Hankkeen neuvonnassa olleiden kohteiden sekä rauhoitettujen METSO-kohteiden yhteispinta-ala (ha) vanhojen kuntarajojen mukaan jaoteltuna:


NEUVONNASSA
RAUHOITETTU
Suomusjärvi
7,7
7,7
Kisko
81,05
3,5
Halikko
4
4
Kiikala
14,6
7
Perniö
19,6
19,6
Kuusjoki
8
Salo
10
Yhteensä ha
144,95
41,8


Hankkeessa tarjottiin neuvontaa yli kahdellekymmenelle kohteelle, joista kaikki eivät kuitenkaan päätyneet tai ole päätymässä suojeluun. Osa tarjotuista metsiköistä ei täyttänyt METSO-ohjelman valintaperusteita eli metsän rakenne muistutti liiaksi tavanomaista talousmetsää eikä esimerkiksi lahopuuta löytynyt tarpeeksi. Muutamassa tapauksessa metsänomistaja päätti vetäytyä suojelusuunnitelmasta. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa METSOssa suojelupäätöstä voikin rauhassa harkita aina tarjouksen voimassaoloon saakka ja asiasta voi neuvotella tarjouksen tehneen tahon (ELY tai Suomen Metsäkeskus) kanssa.

Hankkeen rahoitus

Hanke sai rahoituksensa Leader-toimintaryhmä Ykkösakseli ry.:n kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007-2013 (toimenpiteet linjalla 3, koulutus ja tiedotus). Julkisen rahoituksen suuruus määräytyi yksityisen rahoituksen määrän perusteella. Hankkeella oli useita yksityisiä rahoittajatahoja ja lisäksi asiantuntijaopastetuilta retkiltä kerättiin osallistumismaksuja (lukuunottamatta Vaisakon retkeä). Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys ry. myös maksoi osallistujamaksut retkeläisten puolesta neljällä retkellä.

Yksityistä rahoitusta hankkeelle myönsivät seuraavat tahot:
Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys ry.
Salon luonnonmetsäsäätiö
Varsinais-Suomen Perinnemaisemayhdistys ry.
Salon alueen MTK-yhdistykset
V-S luonnonsuojelupiiri
Perniön ManttaalikuntasäätiöSALOMETSO-hanke kiittää lämpimästi kaikkia seminaareihin ja retkille osallistuneita luonnosta ja metsän monimuotoisuudesta kiinnostuneita retkeilijöitä sekä retkikohteiden maanomistajia yhteistyöstä ja opastuksesta!

METSO haltuun -retkellä syksyllä 2012. (Kuva: Jarmo Markkanen)
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti